http://ryukyu-lang.lib.u-ryukyu.ac.jp/s … ex.html#sh